Regulamin ogólny

Spis treści:

Artykuł   1 - Definicje

Artykuł   2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł   3 - Zastosowanie

Artykuł   4 - Oferta

Artykuł   5 - Umowa

Artykuł   6 - Prawo do odstąpienia

Artykuł   7 - Koszty w przypadku odstąpienia

Artykuł   8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia

Artykuł   9 - Cena

Artykuł   10 - Zgodność i gwarancja

Artykuł   11 - Dostawa i wykonanie

Artykuł   12 - Transakcje trwałe: okres, wypowiedzenie i przedłużenie

Artykuł   13 - Płatność

Artykuł   14 - Procedura składania reklamacji

Artykuł   15 - Spory

Artykuł   16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia

 

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach rozumie się przez:

 1. Okres bedenktijd: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej i zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Transakcja trwała: umowa na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, których dostawa i/lub odbiór jest rozłożony w czasie;
 5. Trwały nośnik danych: każde narzędzie, które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy zapisanie informacji, która jest do niego kierowana, w taki sposób, który umożliwia jej przyszłe korzystanie i niezmienioną reprodukcję zapisanych informacji.
 6. Prawo do odstąpienia: możliwość konsumenta do odstąpienia od umowy w okresie bedenktijd;
 7. Formularz wzorcowy: formularz wzorcowy odstąpienia od umowy, który jest udostępniany przez przedsiębiorcę i który konsument może wypełnić, jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 9. Umowa na odległość: umowa, w ramach której przedsiębiorca organizuje system sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, włącznie z zawarciem umowy, przy wykorzystaniu jednej lub więcej technik komunikacji na odległość;
 10. Technika komunikacji na odległość: środek, który może być używany do zawarcia umowy, bez konieczności równoczesnego obecności konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu.
 11. Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki przedsiębiorcy.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Sideways

Waterwinweg 31

7572 PD, Oldenzaal

Telefoonnummer: +31(0)548201001

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 84072474

Btw-identificatienummer: NL003913001B78

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Te warunki ogólne mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej zawartej na odległość umowy i zamówienia między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość konsumentowi udostępniana jest treść tych ogólnych warunków. Jeśli jest to uzasadnione, przed zawarciem umowy na odległość podawane jest, że ogólne warunki są dostępne u przedsiębiorcy i zostaną przekazane konsumentowi bezpłatnie na jego wniosek tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeśli umowa na odległość zostanie zawarta drogą elektroniczną, w odstępstwie od poprzedniego ustępu, przed zawarciem umowy na odległość tekst tych ogólnych warunków może być udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, że konsument może go łatwo zapisać na trwałym nośniku danych. Jeśli jest to uzasadnione, przed zawarciem umowy na odległość informuje się, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną i że zostaną one przekazane konsumentowi drogą elektroniczną lub w inny sposób na jego wniosek bezpłatnie.
 4. W przypadku, gdy obowiązują także określone warunki produktów lub usług, mają zastosowanie drugi i trzeci ustęp, a w przypadku sprzeczności między ogólnymi warunkami zawsze konsument może powoływać się na postanowienie, które dla niego jest najkorzystniejsze.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznanych za nieważne lub unieważnione w całości lub w części w jakimkolwiek momencie, umowa i niniejsze warunki pozostaną w mocy, a odpowiednie postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione postanowieniem, które jak najbardziej odpowiadało pierwotnemu zapisowi.
 6. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach będą rozstrzygane „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niejasności w wyjaśnieniach lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków powinny być wyjaśniane „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

 

 Art. 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony czas ważności lub jest związana z warunkami, jest to wyraźnie w niej określone.
 2. Oferta nie jest wiążąca. Przedsiębiorca ma prawo zmieniać i dostosowywać ofertę.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokładne ocenienie oferty. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczenialne błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie zobowiązują przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie obrazy, dane specyfikacji zawarte w ofercie są wyłącznie wskazówkami i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub unieważnienia umowy.
 5. Obrazy produktów są wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlone kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 6. Każda oferta zawiera informacje, dzięki którym konsumentowi jest jasne, jakie prawa i obowiązki wynikają z przyjęcia oferty. Dotyczy to w szczególności:
  • ceny, w tym podatku;
  • ewentualnych kosztów dostawy;
  • sposobu zawarcia umowy i koniecznych działań;
  • możliwości odstąpienia od umowy;
  • sposobu płatności, dostawy i wykonania umowy;
 • terminu przyjęcia oferty lub terminu, w ciągu którego przedsiębiorca gwarantuje cenę;
 • wysokość opłat za komunikację na odległość, jeśli koszty korzystania z technologii komunikacji na odległość są obliczane na innej podstawie niż standardowa stawka podstawowa za używane środki komunikacji;
 • czy umowa zostanie zarchiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, w jaki sposób konsument może ją skonsultować;
 • sposobu, w jaki konsument może sprawdzić i ewentualnie poprawić dane, które przekazał w ramach umowy przed jej zawarciem;
 • ewentualne inne języki, w których, oprócz niderlandzkiego, umowa może być zawarta;
 • kody postępowania, którym podlega przedsiębiorca, i sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
 • minimalny okres trwania umowy na odległość w przypadku transakcji na czas określony.

 

Art. 5 - Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia oferty przez konsumenta i spełnienia określonych warunków, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Jeśli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie przyjęcia oferty. Do momentu potwierdzenia otrzymania przyjęcia oferty przez przedsiębiorcę, konsument ma prawo odstąpić od umowy.
 3. Jeśli umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazu danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może płacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym zakresie.
 4. Przedsiębiorca może – w granicach przepisów prawnych – sprawdzić, czy konsument może spełnić swoje zobowiązania płatnicze, a także wszystkie fakty i okoliczności, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli przedsiębiorca na podstawie tej oceny ma uzasadnione podstawy do odmowy zawarcia umowy, może odmówić przyjęcia zamówienia lub poddać je szczególnym warunkom realizacji.
 5. Przedsiębiorca dostarczy konsumentowi następujące informacje dotyczące produktu lub usługi w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je dostatecznie dostępnie zachować na trwałym nośniku:
 6. adres siedziby przedsiębiorcy, gdzie konsument może zgłaszać reklamacje;
 7. warunki i sposób korzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy lub jasne oświadczenie wyłączające to prawo;
 8. informacje o gwarancjach i usługach posprzedażnych;
 9. informacje, o których mowa w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca dostarczył te informacje konsumentowi przed wykonaniem umowy;
 10. wymogi wypowiedzenia umowy, jeśli umowa ma trwać dłużej niż rok lub ma charakter czasowy.
 11. W przypadku transakcji długoterminowej przepis ust. 5 ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.
 12. Każda umowa jest zawierana pod warunkiem dostatecznej dostępności odpowiednich produktów.

 

Art. 6 - Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku dostawy produktów:

 1. Przy zakupie produktów konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub jego wcześniejszym wskazaniu i ogłoszeniu przedsiębiorcy przez konsumenta.
 2. W trakcie okresu odstąpienia konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w takim stopniu, który jest niezbędny do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli korzysta z prawa odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz z dostarczonymi akcesoriami i - jeśli jest to możliwe w rozsądny sposób - w oryginalnym stanie i opakowaniu zgodnie z uzasadnionymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy.
 3. Gdy konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument dokonuje tego za pomocą formularza zwrotu. Po powiadomieniu o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument ma 14 dni na odesłanie produktu. Konsument musi udowodnić, że towar został zwrócony na czas, na przykład za pomocą dowodu nadania.
 4. Jeśli klient nie zawiadomi przedsiębiorcy o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub nie odeśle produktu przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, umowa zostaje zawarta.

W przypadku dostarczania usług:

 1. Przy dostarczaniu usług konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyn przez co najmniej 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien postępować zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przedsiębiorcy zawartymi w ofercie lub dostarczonym przy dostawie.

 

Art. 7 - Koszty zwrotu

 1. W przypadku korzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towaru ponosi konsument.
 2. Jeśli konsument zapłacił jakąś kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że towar został już zwrócony do sprzedawcy internetowego lub że przedłożono odpowiednią i jasną instrukcję dotyczącą kompletnego zwrotu towaru. Zwrot środków nastąpi za pomocą tej samej metody płatności, którą użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną metodę płatności.
 3. W przypadku uszkodzenia towaru przez niewłaściwe obchodzenie się z nim przez konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości towaru.
 4. Konsument nie może ponosić odpowiedzialności za obniżenie wartości towaru, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich ustawowo wymaganych informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, co powinno być zrobione przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta w przypadku produktów, o których mowa w punktach 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy obowiązuje tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie o tym poinformuje w ofercie, przynajmniej przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
 3. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami konsumenta;
 4. które są wyraźnie spersonalizowane;
 5. które ze względu na swoją naturę nie mogą zostać zwrócone;
 6. które mogą szybko ulegać psuciu się lub starzeniu;
 7. których cena zależy od wahania na rynku finansowym, na którym przedsiębiorca nie ma wpływu;
 8. na pojedyncze gazety i czasopisma;
 9. na nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, których konsument złamał zabezpieczenie.
 10. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
 11. polegających na zakwaterowaniu, transporcie, działalności restauracyjnej lub rozrywkowej, które mają być wykonane w określonym terminie lub w określonym okresie;
 12. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
 13. dotyczących zakładów bukmacherskich i loterii.

 

Artykuł 9 - Cena

 1. Podczas okresu ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen wynikających z zmian w stawkach podatku VAT.
 2. W odstępstwie od powyższego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są uzależnione od zmian na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. Związek między tymi zmianami a ewentualnie podanymi cenami orientacyjnymi będzie wskazany w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wynikają one z przepisów prawa lub przepisów.
 4. Podwyżki cen po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca tak postanowił i:
 5. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty zwrotu poniesie maksymalnie konsument.
 6. Jeśli konsument dokonał płatności, przedsiębiorca zwróci tę kwotę możliwie najszybciej, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Warunkiem jest jednak, że produkt został już zwrócony do sklepu internetowego lub przedstawiono niezbity dowód pełnego zwrotu. Zwrot środków zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, którą użył konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę płatności.
 7. Jeśli produkt został uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania przez konsumenta, to konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości produktu.
 8. Konsument nie może być obciążony utratą wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich obowiązkowych ustawowo informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, co powinno zostać zrobione przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta dla produktów opisanych w punktach 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy obowiązuje tylko wtedy, gdy przedsiębiorca jasno to określił w ofercie, przynajmniej przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko dla produktów:
 3. które zostały dostosowane przez przedsiębiorcę do indywidualnych specyfikacji konsumenta;
 4. które są wyraźnie spersonalizowane;
 5. które z powodu swojej natury nie mogą być zwrócone;
 6. które mogą szybko ulec zepsuciu lub starzeniu się;
 7. których cena zależy od wahania na rynku finansowym, na którym przedsiębiorca nie ma wpływu;
 8. dla pojedynczych gazet i czasopism;
 9. dla nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał zabezpieczenie.
 10. dla produktów higienicznych, których konsument złamał zabezpieczenie.
 11. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko dla usług:
 12. dotyczących zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rozrywkowej, które mają być wykonane w określonym terminie lub w określonym okresie;
 13. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia od umowy;
 14. dotyczących zakładów bukmacherskich i loterii.

 

Artykuł 9 - Cena

 1. Podczas okresu ważności oferty ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen wynikających z zmian w stawkach podatku VAT.
 2. W odstępstwie od powyższego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny są uzależnione od zmian na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. Związek między tymi zmianami a ewentualnie podanymi cenami orientacyjnymi będzie wskazany w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wynikają one z przepisów prawa lub przepisów.
 4. Podwyżki cen po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca tak postanowił i:
 5. Konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy w dniu wejścia w życie podwyżki ceny.
 6. Ceny produktów lub usług podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 7. Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i składu. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów drukarskich i składu. W przypadku błędów drukarskich i składu przedsiębiorca nie jest zobowiązany dostarczać produktu według błędnej ceny.

 

Artykuł 10 - Zgodność i Gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, spełniają rozsądne wymagania co do jakości i/lub użyteczności oraz obowiązujące przepisy ustawowe i/lub przepisy rządowe obowiązujące w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak ustalono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalny.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importer nie wpływa na prawa i roszczenia wynikające z umowy, które konsument może wykorzystać przeciwko przedsiębiorcy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty powinny być zgłaszane na piśmie do przedsiębiorcy w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Produkty należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i w stanie nienaruszonym.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy jest zgodny z okresem gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczne zastosowanie produktów do indywidualnych potrzeb konsumenta ani za ewentualne porady dotyczące stosowania lub zastosowania produktów.
 5. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli:
 • Konsument samodzielnie naprawił dostarczone produkty i/lub je zmienił lub dał je do naprawy osobom trzecim;
 • Dostarczone produkty były narażone na nieprawidłowe warunki lub były w inny sposób źle traktowane lub były w sprzeczności z instrukcjami przedsiębiorcy i/lub opakowaniem;
 • Nieprawidłowość jest wynikiem przepisów ustawowych lub przepisów, które rząd określił lub określi dotyczące charakteru lub jakości zastosowanych materiałów.

 

Artykuł 11 - Dostawa i Wykonanie

 1. Przedsiębiorca zachowa najwyższą staranność przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz w ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 3. Przy zachowaniu informacji podanych w punkcie 4 niniejszego artykułu, firma spełni zaakceptowane zamówienia w umiarkowanym tempie, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodzi się na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa zostanie opóźniona lub zamówienie nie będzie można zrealizować w całości, konsument otrzyma odpowiednie powiadomienie najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Konsument nie ma prawa do odszkodowania.
 4. Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie ma prawa do odwołania się do podanych terminów. Przekroczenie terminu dostawy nie daje konsumentowi prawa do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, przedsiębiorca zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni od daty rozwiązania umowy.
 6. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca podejmie działania w celu dostarczenia zamiennego produktu. W momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale poinformowane, że dostarczany jest zamiennik. W przypadku zamiennych produktów prawo odstąpienia od umowy nie jest wyłączone. Koszty ewentualnego zwrotu ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub zagubienia produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i znanemu przedsiębiorcy przedstawicielowi, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

 

Artykuł 12 - Umowy o okresie: trwanie, wypowiedzenie i przedłużenie

Wypowiedzenie

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony, której celem jest regularna dostawa produktów (w tym prąd) lub usług, w każdym czasie, z zachowaniem uzgodnionych warunków wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, której celem jest regularna dostawa produktów (w tym prąd) lub usług, w każdym czasie na koniec określonego okresu, z zachowaniem uzgodnionych warunków wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Konsument może wypowiedzieć umowy wymienione w poprzednich ustępach:
 • w każdym czasie i nie jest ograniczony do wypowiedzenia w określonym terminie lub w określonym okresie;
 • co najmniej na takich samych zasadach, na jakich je zawarł;
 • zawsze z tym samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca ustalił dla siebie.

Przedłużenie

 1. Umowa na czas określony, której celem jest regularna dostawa produktów (w tym prąd) lub usług, nie może być przedłużana ani odnawiana na czas określony bez wyraźnej zgody konsumenta.
 2. W odstępstwie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która ma na celu regularne dostarczanie codziennych, tygodniowych i miesięcznych gazet i czasopism, może być przedłużana bezwzględem czasu na okres maksymalnie trzech miesięcy, jeśli konsument może ją wypowiedzieć na koniec przedłużenia z okresem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Umowa na czas określony, której celem jest regularna dostawa produktów lub usług, może być przedłużana na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma prawo wypowiedzenia jej w każdym czasie z okresem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc i okresem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie trzy miesiące, jeśli umowa dotyczy regularnej dostawy gazet, czasopism lub magazynów co najmniej raz w miesiącu.
 4. Umowa o ograniczonym okresie na regularną dostawę gazet, czasopism lub magazynów (okres próbny lub okres próbny) nie jest przedłużana w sposób milczący i automatycznie kończy się po zakończeniu okresu próbnego lub okresu próbnego.

Czas trwania

 1. Jeśli umowa ma okres trwania dłuższy niż rok, konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie po upływie roku, zachowując okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc, chyba że zasady uczciwości i godziwości sprzeciwiają się wypowiedzeniu przed upływem umówionego okresu.

 

Artykuł 13 - Płatność

 1. Jeśli nie ustalono inaczej, należności płatne przez konsumenta muszą zostać uregulowane w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu rozważania, o którym mowa w artykule 6, ustęp 1. W przypadku umowy świadczenia usług okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy wszelkie błędy w udostępnionych lub podanych danych płatniczych.
 3. W przypadku niespłacenia przez konsumenta, przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, ma prawo naliczyć konsumentowi rozsądne koszty, o których został poinformowany wcześniej.

 

Artykuł 14 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Przedsiębiorca dysponuje wystarczająco znaną procedurą reklamacyjną i postępuje zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą zostać zgłoszone przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od momentu, w którym konsument zauważył wady.
 3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, przedsiębiorca odpowie na nią w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, potwierdzając otrzymanie reklamacji i podając orientacyjny termin udzielenia bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeśli reklamację nie można rozwiązać w drodze porozumienia, powstaje spór podlegający rozpatrzeniu w ramach procedury rozstrzygania sporów.
 5. W przypadku reklamacji konsument powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z przedsiębiorcą. Jeśli sklep internetowy jest członkiem Stichting WebwinkelKeur i nie można rozwiązać reklamacji w drodze porozumienia, konsument powinien skontaktować się z Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), która bezpłatnie pomoże w mediacji. Sprawdź, czy ten sklep internetowy jest aktualnym członkiem na stronie https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jeśli wciąż nie można rozwiązać reklamacji, konsument ma możliwość skierowania swojej reklamacji do niezależnej komisji ds. rozstrzygania sporów powołanej przez Stichting WebwinkelKeur. Wyrok tej komisji jest wiążący, a zarówno przedsiębiorca, jak i konsument zgadzają się na tę wiążącą decyzję. Złożenie reklamacji do tej komisji wiąże się z opłatami, które konsument musi uiścić w komisji odpowiedzialnej za jej rozpatrzenie. Konsument ma także możliwość zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca pisemnie inaczej oświadczył.
 7. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca może, według własnego wyboru, bezpłatnie wymienić lub naprawić dostarczone produkty.

 

Artykuł 15 - Spory

 1. Na umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których stosuje się te ogólne warunki, ma zastosowanie wyłącznie prawo holenderskie, nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
 2. Konwencja wiedeńska nie ma zastosowania.

 

Artykuł 16 - Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe lub odmienne od tych ogólnych warunków nie mogą być na niekorzyść konsumenta i muszą być ustalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je dostępnie zachować na trwałym nośniku danych.